Algemene Voorwaarden – Algemene Voorwaarden Kickboksen Voor Kinderen & Huisregelement Kickboksschool Nederland

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Kickboksschool Delft en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2  Kickboksschool Delft is een particulier bedrijf welke zich bezig houdt met het geven van kickboks-gerelateerde sport activiteiten.

1.4  Kickboksschool Delft is op officiële feestdagen gesloten, de daardoor vervallen lessen kunt u niet inhalen.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Kickboksschool Delft.

2.2 Kickboksschool Delft behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.

2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.

2.4 Ieder lid van Kickboksschool Delft verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Kickboksschool Delft binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de minimale duur van drie (3) maanden vanaf de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is met één (1) maand opzegtermijn in acht houdend.

3.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door het lid.

3.3 Opzegging van het lidmaatschap aan Kickboksschool Delft dient schriftelijk plaats te vinden bij de trainer op de trainingsloactie door middel van het opzegformulier. Mondelinge opzeggingen en opzeggingen per email worden door Kickboksschool Delft niet geaccepteerd.

3.4 Opzegging van het lidmaatschap aan Kickboksschool Delft dient uiterlijk één volledige kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

3.5  De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde contract periode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door Kickboksschool Delft en is voor het lid bindend.

3.7 Tussentijdse opzegging (vóór het verstrijken van de overeengekomen programmatermijn) is alleen mogelijk bij verhuizing van meer dan 15 kilometer buiten de locatie van Kickboksschool Delft, gemeten via de kortste route, mits hiervan een schriftelijk bewijs wordt overhandigd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk als de opzegging van het lidmaatschap in de club, door middel van het opzegformulier heeft plaatsgevonden, met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN

4.1   De tarieven en andere financiële zaken van Kickboksschool Delft staan vermeld op de website van Kickboksschool Delft.

4.2     Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.3     Eventuele prijsverhogingen worden door Kickboksschool Delft 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

4.4     Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

4.5     De mogelijk tot ontbinding uit lid 4.4 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4.4.

Artikel 5: BETALING

5.1 Betaling van al hetgeen het lid aan Kickboksschool Delft verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden via automatisch incasso.

5.2 LET OP: De tenaamstelling op de bankafschrift zal de volgende handelsnaam bevatten: Futurewave International waar Kickboksschool Delft onder valt.

5.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins en, indien van toepassing, binnen de door Kickboksschool Delft gestelde betalingstermijn.

5.4 Indien het lid gebruik maakt van de door Kickboksschool Delft, onder nader te bepalen condities die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Kickboksschool Delft te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan Kickboksschool Delft afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.

5.5 Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste week van de eerste volledige maand. Indien het lid zich aanmeldt voor automatische betaling betaalt het lid de eerste betalingstermijn via het inschrijfformulier op de website van Kickboksschool Delft.

5.6   Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van Kickboksschool Delft het bedrag van afschrijving, verhoogd met de stornerings-, en administratiekosten van Kickboksschool Delft, terstond aan te zuiveren. Deze kosten bedragen maximaal 5 euro per stornering. Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd, is Kickboksschool Delft, zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en inééns, verhoogd met kosten, op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens Kickboksschool Delft rustende betalingsverplichting, dan is Kickboksschool Delft gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig. Over elk openstaand bedrag is het lid aan Kickboksschool Delft verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien Kickboksschool Delft een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen geeft is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

5.7   De contributie a 30 euro per kalendermaand dient via een automatische incasso voldaan te worden. 

5.8   Kickboksschool Delft rekent geen inschrijfgeld voor de aanmelding van een nieuw lid.

5.9 Extra kosten die door Kickboksschool Delft gemaakt worden naar aanleiding van een incorrecte aangifte van “MOI” (Melding Onterechte Incasso) zullen worden verhaald op het ingeschreven lid of verantwoordelijke ouder/begeleider van het lid indien het lid een minderjarige betreft.

Artikel 6 : FACILITEITEN

6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Kickboksschool Delft aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement van Kickboksschool Delft, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.

6.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Kickboksschool Delft aanwezig is het lid persoonlijk aansprakelijk.

6.4 Kickboksschool Delft behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

6.5 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Kickboksschool Delft, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Kickboksschool Delft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

6.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7 : AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Kickboksschool Delft sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Kickboksschool Delft.

7.2 Het lid vrijwaart terzake Kickboksschool Delft voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Kickboksschool Delft terzake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8 : OVERIGE BEPALINGEN

8.1  Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2  De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Kickboksschool Delft gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Extra Algemene Voorwaarden – Kickboksen Voor Kinderen


Deelname van het kind

 • Voor deelname aan de kickbokstrainingen voor kinderen bij Kickboksschool Nederland kunt u het kind inschrijven via de website.
 • Er zijn GEEN ouders/kijkers toegestaan tijdens de trainingen, tenzij het een proefles betreft.

Leeftijd

 • De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de training is 7 jaar. In samenspraak met de trainer van Kickboksschool Nederland kan beslist worden om van deze leeftijd af te wijken.

Vaste instructeur/instructrice

 • Kickboksschool Nederland streeft ernaar, in het belang van een goed contact, altijd dezelfde instructeur/instructrice op een groep te hebben. Dit is echter geen garantie. Ziekte, verlof of noodzakelijke roosterwijzigingen kunnen er desondanks voor zorgen dat een andere instructeur/instructrice aan een groep wordt toegewezen.

Restitutie van lesgeld

 • Er wordt door ziekte of andere redenen van absentie geen restitutie van lesgeld verleend,
 • Ziekte, vakantie of andere absentie ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
 • Tijdens de zomervakantie en tijdens de kerstvakantie geldt een vakantierooster. 

Wanneer zijn er geen trainingen

 • Kickboksschool Nederland is gesloten op officiële feestdagen. Op deze gemiste lessen wordt geen restitutie verleend aangezien het gemiddelde maandbedrag hier al rekening mee houdt. Een uitzondering wordt gemaakt indien één bepaalde dag in één jaar hierdoor onevenredig vaak uitvalt (méér dan 2 keer), dan kunt u daarvan 1 les inhalen.
 • In de schoolvakanties is Kickboksschool Nederland gewoon open. De trainingen gaan dan ook gewoon door. In de zomervakantie geldt een speciaal zomerrooster. Hierover zult u tijdig geïnformeerd worden door de trainer en op de website van Kickboksschool Nederland.
 • Indien er door overmacht onzerzijds géén training kan plaatsvinden, zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. De gemiste trainingen kunt u dan wel gewoon inhalen. De door u eventuele geleden gevolgschade zal niet worden vergoed.

Lichamelijke beperkingen en gezondheidsrisico’s

 • Alle lessen zijn met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid opgesteld. Dit geldt voor zowel de uit te voeren oefeningen als voor het te gebruiken materiaal.
 • Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen aan de instructeur/instructrice doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeur in de gelegenheid te stellen de lessen voor het kind zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 • Tijdens uitbraken van ziektes is het niet toegestaan deel te nemen aan de trainingen, indien er verschijnselen van de ziekte optreden bij de deelnemer of zijn/haar familie.

Afmelden

 • Ziekmeldingen of afwezigheid door vakanties hoeft u niet af te melden.

Opzeggingen

 • Opzegging van het lidmaatschap aan Kickboksschool Nederland dient schriftelijk plaats te vinden in de sportschool door middel van het opzegformulier. Mondelinge opzeggingen en opzeggingen per email worden door Kickboksschool Nederland niet geaccepteerd.
 • Opzegging van het lidmaatschap aan Kickboksschool Nederland dient uiterlijk één volledige kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

Aansprakelijkheid

 • Kickboksschool Nederland is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten die ontstaan door het deelnemen aan lessen.
 • Kickboksschool Nederland is alleen aansprakelijk voor beschadigingen van eigendommen of lichamelijk letsel indien dit het gevolg is van grove nalatigheid door een van haar werknemers.
 • Kickboksschool Nederland is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.

Privacybescherming

 • Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld.
 • Beschikbare gegevens zullen niet worden doorgespeeld aan derden.
 • In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt de directie van Kickboksschool Nederland.
 • Door gebruik te maken van de trainingen aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

Kickboksschool Nederland wenst u een plezierige tijd bij ons toe. Vragen en/of suggesties zijn altijd van harte welkom.

 

Huisregelement Kickboksschool Nederland:

 • Te laat komen wordt NIET gewaardeerd. Zorg er voor dat u/uw kind op tijd aanwezig en omgekleed is voor de training. 
 • Er zijn GEEN toeschouwers toegestaan bij de trainingen tenzij het een proefles betreft.
 • Tijdens de proefles van een kind is er één (1) begeleider toegestaan in de zaal.
 • Tijdens deze proefles is het door de begeleider NIET toegestaan om te roepen of aanwijzingen te geven. 
 • Het is NIET toegestaan om foto’s of video’s te maken van de training zonder toestemming van de trainer.
 • Er wordt op blote voeten getraind. 
 • Schoenen zijn in de zaal niet toegestaan.
 • Het is verplicht correcte en schone kleding te dragen tijdens de training.
 • Het is niet toegestaan te roken of verdovende middelen te gebruiken in de trainingslocatie.
 • Gebruik van uw mobiele telefoon is alleen toegestaan met akkoord van de trainer.
 • De aanwijzingen van de trainer worden te allen tijde opgevolgd
 • Het parkeren van auto’s en fietsen voor en rondom onze trainingslocatie dient te gebeuren op de daarvoor bestemde parkeerplekken. Let hier op aub. Wij willen een aanwinst zijn voor de buurt waarin wij trainingen verzorgen, geen doorn in het oog.